Servicetips

SERVICETIPS

• Tvätt/Tork


Maskinen startar inte

Är säkringarna hela?

Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget?

Är luckan till maskinen riktigt stängd?

Är tvättprogrammet riktigt inställt?

Är vattenkranen öppen?

Är start-/stoppknappen intryckt?


Maskinen fylls inte med vatten

Är vattenkranen öppen?

Kommer det vatten ur kranen?

Är vattentrycket tillräckligt?

Är tilloppsslangen klämd eller bockad?

Är tilloppsslangens filter igensatt?

Är luckan riktigt stängd?


Maskinen fylls med vatten, men töms omedelbart

Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.


Maskinen centrifugerar inte/töms inte

Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck?

Är avloppssilen igensatt? Rengör regelbundet.

Har du valt ett program med sköljstopp?

Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).


Du ser inget vatten i trumman

Moderna tvättmaskiner har en tvätteknik som kräver mindre vattenmängd, så därför når i bland inte vattnet upp till luckan.

Maskinen vibrerar/oljud från maskinen.

Är alla transportsäkringar borttagna?

Står tvättmaskinen stabilt och plant?

Har fötternas låsmuttrar spänts fast ordentligt?

Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp?

För mycket tvättgods i trumman?

Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).


Vatten rinner ut på golvet

Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning).

Är tvättmedlet avsett för maskintvätt?

Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp?

Är avloppsslangen riktigt fäst?

Är avloppssilen åter på plats efter rengöring?

Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?


Luckan kan inte öppnas

Är luckans säkerhetsbrytare i funktion?


Dålig lukt i tvättmaskinen

För låg tvättmedelsdosering.

Då 40°C program ofta används och 60/95°C program sällan eller aldrig används.

Då tvättmaskinen inte används på länge.

Åtgärd: Tvätta en tom maskin med normal dosering av tvättmedel vid 95°C.


Varför får jag tvättmedelsrester kvar i kläderna?

Har du överdoserat? Dosera mindre.

Häll alltid tvättmedlet i sitt fack. Lägg det inte i trumman.

Tvättmedelslådan töms inte som den skall.

Facken behöver kanske rengöras.

Har du valt ett program med för få sköljningar eller har du för mycket tvätt i trumman?

Är silen igensatt?


Maskinen startar inte

Luckan är inte helt stängd.

El saknas till maskinen.

Programväljaren är inte rätt inställd.

START-knappen inte intryckt.

Överhettningsskyddet har lösts ut. Kontakta service.

Vattenbehållaren är ej tömd (kondenstumlare).


Torkningen tar lång tid eller tvätten blir inte tillräckligt torr

Luddfiltret i luckan är igensatt.

Har skontorkning valts?

Rumstemperaturen är för hög.

Har rätt program valts?

För mycket tvätt.

Tvättmaskinen har för låg centrifugeringshastighet, min 800 varv/min.


Det blir varmt omkring tumlaren

Tumlaren är placerad i ett för litet utrymme eller med för dålig ventilation. Öppna dörr/fönster eller välj annan plats.• Kylar/Frysar


Det är för varmt i frysen

Ställ in en kallare temperatur.

Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.

Om varma varor lagts in i frysen, vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.


Det är för kallt i frysen

Ställ in en varmare temperatur.

Infrysningen kan vara på. Temperaturfönstret visar skåpets varmaste varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets temperatur och temperatur som mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal. Dvs en i skåpet ilagd termometer visar ofta en avsevärt kallare temperatur.


Det bildas för mycket frost och is

Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Frekvent öppnande av dörr samt flitig ilastning av varor ökar frostbildningen.


Det är för kallt i kylen

Ställ in en varmare temperatur.

Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på “en för kall hylla”.


Det är för varmt i kylen

Ställ in en kallare temperatur.

Placera varorna på rätt plats i kylen. Se avsnittet “Temperaturen i kylskåpet”.

Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.

Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.


Det rinner vatten på köldpannan inuti kylskåpet

Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.


Det rinner vatten i kylen

Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.


Det rinner vatten på golvet

Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen.


Kompressorn går kontinuerligt

Ställ in en varmare temperatur.

Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.

Det är varmare än normal rumstemperatur där skåpet står placerat.


Innerbelysningen tänds ej när dörren öppnas

Finns det ström? Kolla säkringarna! Byt glödlampa.


Skåpets ljudnivå är för hög

I kylsystemet bildas det vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Värmespänningar från skåpets hölje och kylsystem kan också generera knäppningar och annat oljud. Om ljudnivån upplevs som störande:

Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra.

Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort.


Skåpet går inte alls

Stickkontakten sitter inte i ordentligt.

Säkringen är trasig.

Skåpet är inte påslaget.

Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.)

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.

Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet “Rengöring”.

Stäng inte skåpet: En unken och instängs lukt kan då uppkomma.• Diskmaskiner


Tömningspumpen går hela tiden, även när diskmaskinen är avstängd

Översvämningsskyddet har trätt i funktion.

Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten.

Tillkalla service (0155-219200).


Diskprogrammet startar inte

Är säkringarna hela?

Är maskinen nätansluten?

Är luckan ordentligt stängd? Tryck in den helt.


Maskinen tar inte in vatten

Är vattenkranen öppen?

Kontrollera tilloppsslangen. Den får inte vara krökt.

Är silen vid tillopsslangens skruvnippel igentäppt? Vid behov rengör silen.

Är luckan ordentligt stängd? Tryck in den helt.


Programverket stannar i början av disk- eller sköljprogrammet

Är vattenkranen helt öppen?

Är silen vid tillopsslangens skruvnippel igentäppt? Vid behov rengör silen.

Är det tillräckligt vattentryck ( minst 1bar)?


Disken blir inte ren

Har du valt rätt program i förhållande till diskens nersmutsning?

Kan vattenstrålarna nå disken från alla håll?

Disken kan vara inställd i korgarna på fel sätt. Korgarna kan vara överbelastade.

Var spolarmarna blockerade så att de inte kunde rotera?

Är alla silarna ordentligt rena? Sitter de på plats?

Använde du rätt mängd diskmedel?

Är avloppsslangen installerad enligt anvisningarna?

Finns det salt kvar i avhärdaren? Vattnet avhärdas inte utan salt. Från 5-7°dH får disken gula och vita fläckar.

Är rätt vattenhårdhetsgrad inställd?


Disken torkar inte och får ingen glans

Har du öppnat luckan?

Har du använt ett sköljmedel som är avsett för diskmaskiner?

Finns det sköljmedel kvar i behållaren?


Glas och diskgods har strimmor, ränder, vita fläckar eller blåskimrande beläggning

Överdosering av sköljmedel.


Glas och diskgods har torkade vattendroppar

Underdosering av sköljmedel.


Rostfläckar blir synliga i maskinen

(Behållaren, silar och lucka är av rostfritt stål kan inte rosta.)

Finns det rost i vattnet eller i vattenrören?

Har du diskat rostiga bestick eller grytor?

Har salt legat kvar på bottnen efter påfyllningen?

Rostpartiklar och missfärgningar kan tas bort med putsmedel för rostfritt stål.• Dammsugare


Om dammsugaren stannar

Dammsugaren är utrustad med en termobrytare som vid överhettning automatsikt bryter strömmen.

Om dammsugaren stannar under dammsugning gör enligt följande:

Drag ur stickproppen.

Byt dammpåse samt kontrollera att säkerhetsfilter och mikro/S-klassfilter ej är igensatta.

Kontrollera att det ej finns något som blockerar luftströmmen i exempelvis munstycke, slang eller rör.

Dammsugaren behöver svalna och får ej brukas inom 30 minuter.

Dammsugaren kan nu åter användas. Startar dammsugaren inte efter ovanstående åtgärder, kontakta er serviceverkstad (0155-219200 ).


Om dammsugaren ej startar

Dra ur stickproppen, kontrollera säkringar och att sladden ej är skadad.


Blockerad luftström och igensatta filter/dammbehållare

Dammsugaren stannar automatiskt om stopp uppstår i munstycke/rör/slang eller om filtren är igensatta.

Dra ur stickproppen och låt svalna i 20-30 minuter.

Avlägsna ev stopp och/eller byt ut filter/dammpåse.

Starta därefter dammsugaren.• Hällar


Glashällen är flammig

Felaktigt material i kastrullens botten.

Felaktig rengöring av hällen.


Det tar för lång tid att koka/steka

Olämpligt material i kastrull, stekpanna eller ojämn botten.

Välj en kastrull, stekpanna med plan eller lätt konkav botten.

Kastrullen och stekpannan skall vara minst lika stor som värmezonen, för att få bästa/högsta effekt. Glas och porslin som kan användas på glashäll, har sämre värmeledningsförmåga än t ex aluminium.


Hällen/panelen fungerar inte

Kontrollera att stickkontakten är ordentligt isatt.

Kontrollera att säkringarna är hela.

Kontrollera att ev. jordfelsbrytare är tillslagen.

Har du tryckt tillräckligt länge på strömbrytaren?


Glashällens zoner fungerar inte/kan inte ändras

Kontrollera att rätt zon är inkopplad.

Kontrollera att inte zonen är låst.

Kontrollera att inte en automatisk avstängning skett.


Ljud vid uppvärmningen av vissa värmezoner kan förekomma

Detta är normalt. När värmezonen är varm försvinner ljudet.• Spisar


Plattorna är rostiga

Spisen används sällan, tex i fritidshuset.

Rostskyddsbehandla plattorna regelbundet. Kokplattelock.

Lägg aldrig locket på en smutsig och fuktig platta. Smuts binder fukt och ökar därmed risken för rost.


Det tar lång tid att koka/steka

Olämplig kastrull, stekpanna.

Välj en kastrull, stekpanna med lätt konkav botten. Glas och porslin, som kan användas på spis, har sämre värmeledningsförmåga än t ex aluminium. Vredet felinställt.

Det är i regel lämpligt att koka/hetta upp på högsta läge och sedan välja en lägre inställning.• Ugnar


Ugnen fungerar inte helt eller delvis

Är ugnen korrekt ansluten?

Kontrollera att stickproppen är ordentligt intryckt. Är säkringen/säkringarna hela? Är färg brickan lös?

Byt ut trasig säkring. Finns det jordfelsbrytare i huset?

Kontrollera att den är tillslagen.


Ugnslampan fungerar inte

Är lampan hel? Byt ut trasig lampa till en med samma wattstyrka.


Bakverk/maträtt blir ljusa

Aluminiumfolie i botten på ugnen hindrar undervärmen och kan dessutom skada emaljen.

Kontrollera att du inte har aluminiumfolie i botten på ugnen. Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar.

Byt eventuellt till mörkare formar. Placera formen på bakplåten. Ugnstemperaturen är för låg.

Kontrollera inställd temperatur.


Bakverk/maträtt blir för mörka eller ojämnt gräddade

Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverket/maträtten för mörk innan den är färdig.

Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. För högt placerat bakverk/maträtt vid konventionell värme ger för mycket övervärme, motsatt effekt vid placering för lågt i ugnen.

Kontrollera i tabell eller recept att du valt rätt placering. Felaktig falsplacering i varmluft gör att luften inte kan cirkulera rätt.

Kontrollera i tabellen att du valt rätt falsplacering. Temperaturen skall vara ca 15-20% lägre med varmluft än med över/undervärme. OBS! Med varmluft blir färgsättningen något ojämn.

Kontrollera att du valt rätt temperatur.


Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir torra

För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.

Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska. För låg temperatur i ugnen gör att bakverket får stå inne för länge för att bli färdigt och blir därmed torrt.

Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.


Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir platta

För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ner och blir platt.

Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i tabell eller recept. Mat-/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utbakning ger ett platt resultat.

Mat/vetebrödsdegar skall jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen skall fördjupningen gå tillbaka. För lite jäst eller bakpulver.

Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation. Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd. För varm fett/vätskeblandning förstör jästen/bakpulvrets verkan.

Kontrollera alltid temperaturen på vätskan innan du tillsätter den. För färsk jäst 37°C, för torr jäst 45-50°C.